Przeczytaj regulamin

Regulamin sklepu zakupy-zlotow.pl
obowiązujący dla towarów zakupionych od 25.12.2014 roku.
(Regulamin II obowiązujący do zakupów
dokonywanych po dniu 25.12.2014
w związku ze zmianą przepisów Dz. U 2014r poz. 827)
I. Informacje ogólne
Regulamin sklepu internetowego www.zakupy-zlotow.pl, zwany dalej “Regulaminem” określa zasady prowadzenia transakcji kupna-sprzedaży produktów w sklepie internetowym prowadzonym przez Złotowska Spółdzielnie Handlowo-Produkcyjną.
II. Słowniczek
1. Sprzedawca
Sprzedawcą jest Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna z siedzibą w Złotowie , ul. Za Dworcem 2a, 77-400 Złotów, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem KRS 0000135396, NIP 767-000-01-70, REGON 000584521.
2. Klient
Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa Towary w Sklepie Internetowym, na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Strona Internetowa
Strona internetowa www.zakupy-zlotow.pl za pośrednictwem której Klient składa a Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w Sklepie Internetowym.
4. Towar
Towarem są produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, przy czym Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną.
5. Konto Internetowe
Baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień w Sklepie Internetowym.
III. Warunki Składania Zamówień
1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na Stronie Internetowej.
2. Wymagania sprzętowe:
do zrealizowania przez Klienta zamówienia na Stronie Internetowej wymagany jest komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym pozwalającym na dostęp do internetu za pomocą graficznej przeglądarki internetowej. Aby w pełni skorzystać z możliwości oferowanych przez nasze strony klient powinien:
korzystać z przeglądarki IE od wersji 5.5, Mozilla lub Firefox,
posiadać zainstalowaną wtyczkę Macromedia FlashPlayer,
włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS.
3. Rejestracja Klienta (login)
Klient może składać zamówienia i dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania, to jest wypełnienia formularza, założenia Konta oraz uzyskania własnego loginu a także akceptacji Polityki Prywatności oraz Regulaminu Sklepu Internetowego i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez podmioty określone we wzorze w oświadczenia wskazanego w ust 9. Uzyskanie loginu jest możliwe już przy składaniu pierwszego zamówienia, podczas którego Klient ma możliwość wypełnienia formularza. Wówczas Klient może zasugerować własny login, który po zarejestrowaniu, wraz z hasłem, prześlemy drogą elektroniczną. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania loginu, w przypadku gdy dany login został już wcześniej nadany.
4. Zakupów w Sklepie Internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w Sklepie Internetowym, po akceptacji zamówienia przez Klienta.
7. Sprzedaż wyrobów tytoniowych i alkoholu w ramach Sklepu Internetowego dokonywana jest wyłącznie pod warunkiem złożenia zamówienia i odbioru przez osobę pełnoletnią. Osoby dostarczające zakupy uprawnione są do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek osoby odbierającej Towar.
8. Przed pierwszym logowaniem na Stronie Internetowej Klient składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej w celach związanych z realizacją zamówień, zgodnie z “Ustawą o Ochronie danych Osobowych” z dnia 29.08.1997r (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).
Jednocześnie oświadczam, iż zapoznając się z Regulaminami poinformowany zostałem o prawie do wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.
Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.

Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym i podanie numeru telefonu i adresu e-mail.

IV. Warunki sprzedaży i dostawy
1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia na podany przez niego adres mailowy.
2. Dostawa produktów do Klienta realizowana jest w cenie obowiązującej na dzień złożenia zamówienia uwidocznionej przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu. Ceny produktów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie cła i podatki. Ceny podano w złotówkach.
3. Zamówienia złożone przez Klientów nie przestrzegających Regulaminu – nie będą realizowane.

4. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia w celu zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.

5. Wszystkie podane ceny i terminy realizacji umieszczone przy oferowanych towarach do sprzedaży są informacjami aktualnymi i mają charakter wiążący.

6. W celu potwierdzenia złożonego zamówienia pracownik Sprzedawcy może skontaktować się z Klientem pod podany przez Państwa numer telefonu w przypadku wątpliwości i ewentualnych braków w asortymencie. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.
7. Towar nietrwały (mrożonki, lody itp.) przewożone są w termoizolacyjnych lodówkach.
8. Zamówienia dostarczane są w termoizolacyjnych lodówkach, opakowaniach kartonowych, torbach foliowych lub plastikowych skrzyniach.
9. Dostawcą nabywanych przez Klienta produktów jest Sprzedawca lub firma zewnętrzna realizująca dostawę na zlecenie Sprzedawcy. Dostawy są realizowane przez Kurierów-Sprzedawców upoważnionych przez Dostawcę.
10. Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny wraz z ewentualnymi kosztami dostawy Towaru.
11. Koszty transportu, przedziały realizacji zamówień oraz zasady realizacji dostaw określone są w zakładce Dostawa.
12. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nie realizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej Sklepu.
13. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Państwa żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje paragon fiskalny.
13.1. W momencie akceptacji zamówienia na stronie www.zakupy-zlotow.pl, Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy, to jest:
a) przy odbiorze
Gotówką – Zapłata należności następuje przy odbiorze zamówienia w polskich złotych
b) przedpłata na konto
Zapłata następuje po przez wpłatę kwoty na konto Złotowskiej Spółdzielni Handlowo Produkcyjnej
Numer konta: 31 8941 0006 0000 1081 2000 0010
Nazwa banku: Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie

V. Reklamacje i zwroty

 

Wszelkie informacje dotyczące procedury reklamacji, zwrotu towaru oraz odstąpienia od umowy zawarte są w zakładce Reklamacje.

Zgodnie z Art. 12 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta bierzemy odpowiedzialność za dostarczenie towaru bez wady.

VI. Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych

1. Sklep Internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia Klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie Klientów o oferowanych przez Sprzedawcę towarach. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te, nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych) a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klientów.

Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania listów elektronicznych, co do których uprzednio wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.

VII. Bezpieczeństwo
1. Mając na celu ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna Sklepu Internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024). Sprzedawca zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.
VIII. Postanowienia końcowe

Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www sklepu internetowego www.zakupy-zlotow.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Zawartość stron internetowych sklepu www.zakupy-zlotow.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.zakupy-zlotow.pl oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.

Regulamin jest odpowiedzią na Ustawę z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827)